سی و نهمین سالگرد تأسیس جمهوری تورک قبرس شمالی جشن گرفته شد

سی و نهمین سالگرد تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی با مراسم و برنامه های متنوع در سراسر کشور جشن گرفته ‌شد

1906900
سی و نهمین سالگرد تأسیس جمهوری تورک قبرس شمالی جشن گرفته شد

سی و نهمین سالگرد تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی  با مراسم و برنامه های متنوع در سراسر کشور جشن گرفته شد.

جشن‌های 15 نوامبر روز جشن جمهوریت با پیام ارسین تاتار، رئیس جمهور جمهوری تورک قبرس شمالی و فیر 21 گلوله توپ آغاز شد. بعداً تاتار در کاخ ریاست جمهوری تبریک‌ها را مورد پذیرش قرار داد.

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس تورکیه به نمایندگی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور در این مراسم در جمهوری تورک قبرس شمالی  شرکت می‌کند.

درچارچوب این برنامه، مراسمی دربنای یادبود آتاتورک درنیکوزیا برگزارشد. پس ازادای احترام، بیرقها باهمراهی سرود ملی به اهتزازدرآمد.

رئیس جمهورتاتاربا امضای دفتریادبود ویژه نوشت: " دراساس و پایه گذاری جمهوری تورک قبرس شمالی که نشان دهنده اوج آزادی، استقلال وحاکمیت مردم تورک قبرس است، فداکاری مردم ما، جان شهدای مقدس ما و عرق و خون جانبازان ما وجود دارد."

تاتاربا تاکیدبراینکه جمهوری تورک قبرس شمالی باکمک وحمایت تورکیه به مبارزه عادلانه ومقدس خودادامه می‌دهد، تاکیدکردکه شهروندان درسایه دولت خود "آزاد وبیباک" زندگی می‌کنند.

تاتار افزود: یک باردیگردرحضورمعنوی شماقول میدهیم، به هرقیمتی که باشدازگرانتوری تورکیه و سربازان تورک دست نخواهیم کشید،  درمقابل تهدیدها وفشارها سر تعظیم فرود نیاورده  وازدولت، آزادی وحاکمیت خود دفاع خواهیم کرد. روحت شاد."

شنتوپ، رئیس مجلس ملی تورکیه نیز به نمایندگی از اردوغان، رئیس جمهور تورکیه حمیل گلی بر بنای یادبود آتاتورک گذاشت.

شنتوپ  نیز ضمن امضای دفتر ویژه یادبود نوشت:

آتاتورک عزیز، آزادی و حاکمیت مردم تورک قبرس شمالی که بخشی جدایی ناپذیر از ملت مان اند وسی ونهمین سالگرد تاسیس جمهوری تورک قبرس شمالی که در نتیجه یک مبارزه شرافتمندانه تأسیس شدرا با شوروشوق، افتخاروبا همفکری و همدلی برادران قبرسی خود جشن می‌گیریم. در حضور شما مجدداً تأکید می‌کنیم که با آگاهی از مسئولیت‌های تاریخی و وجدانی خود درکنار تورک‌های قبرس و جمهوری تورک قبرس شمالی خواهیم بود و به حمایت از حقوق و قوانین آنها ادامه خواهیم داد و یاد و خاطره عزیزتان را با سپاس و رحمت گرامی می‌داریم. روحتان شاد."

جشن‌های 15 نوامبر روزجشن جمهوریت درجمهوری تورک قبرس شمالی  با برنامه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه