افزایش حمایت از اسلام‌هراسی و خصومت با خارجیان در ایالت‌های شرقی آلمان

دانشگاه لایپزیگ تحقیقاتی درزمینه افزایش حمایت ازاسلام‌هراسی وخصومت باخارجیان انتشارداد

1904736
افزایش حمایت از اسلام‌هراسی و خصومت با خارجیان در ایالت‌های شرقی آلمان

دانشگاه لایپزیگ تحقیقاتی درزمینه افزایش حمایت ازاسلام‌هراسی وخصومت باخارجیان انتشارداد

گزارشات رسیده حاکی از افزایش حمایت از گفتمان‌های اسلام هراسانه و ضد خارجی درایالت‌های شرقی آلمان است.

در تحقیقاتی که از سوی دانشگاه لایپزیگ صورت گرفته ، معلوم شده است که بویژه درولایات شرقی آلمان فیصد موافقین با گفتمان‌های ضد خارجی و ضد مسلمان افزایش یافته است.  

به‌موجب این تحقیقات، فیصد موافقین با گفتمان‌های خارجی درسرتاسر آلمان در مقایسه با سال 2020 ، با پنج فیصد افزایش به 17 فیصد رسیده است.

این رقم که در سال 2020 ، 27.8 فیصد بود در سال 2022 به 33.1 فیصد افزایش یافته است.

در این میان میزان حامیان از گفتمان‌های خارجی در ایالت‌های غربی آلمان در مقایسه با سال 2020، 1.1 پاینت         کاهش یافته و 12.6 فیصد قید شده است.  

نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که مانند حمایت از خصومت با خارجیان، حمایت از خصومت با مسلمانان نیز بویژه در ایالت‌های شرقی آلمان افزایش یافته است.

میزان حمایت از این ادعا که باید مهاجرت مسلمانان به آلمان منع شود در ایالت‌های شرقی آلمان 46.6 فیصد و در ایالت‌های غربی نیز  23.6 فیصد اعلام گردید.

چنین تخمین میگردد که 4.7 میلیون تن ازمجموع 21 میلیون مهاجردرآلمان رامسلمانان تشکیل می‌دهند.  اخبار مربوطه