رئیس مجلس تورکیه با پادشاه مالزیا دیدار و گفتگو کرد

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس تورکیه و هیات همراهش که به مالزیا سفر کرده اند با عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا دیدار و گفتگو کردند.

1889145
رئیس مجلس تورکیه با پادشاه مالزیا دیدار و گفتگو کرد

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس تورکیه و هیات همراهش که به مالزیا سفر کرده اند با عبدالله رعایه الدین المصطفی بالله شاه، پادشاه مالزیا دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار در قصر شاهی آستانه نگارا صورت گرفته است.

شنتوپ و هیات همراهش به دعوت رسمی ازهر عزیزان هارون، رئیس مجلس نمایندگان مالزیا کهاز تاریخ 13 الی 15 جون سالجاری از تورکیه دیدار کرده بود به مالزیا سفر کرده اند.

رئیس مجلس تورکیه در دیدار با پادشاه مالزیا با ابراز خرسندی نسبت به گسترش روابط پارلمانی میان دو کشور، اظهار کرد: روابط دو کشور درحال توسعه است. خواستار افزایش حجم تجارت دو کشور به شکل متناسب نیز هستیم.

پس از پایان این دیدار، هیات پارلمانی تورکیه در ضیافت شام پادشاه مالزیا شرکت کردند.اخبار مربوطه