همکاری روسیه و چین در زمینه استقرار تجهیزات موقعیت‌یاب ماهواره‌ای

روسیه وچین توافق‌نامه‌ای درباره استقرارمتقابل تجهیزات موقعیت‌یاب ماهواره‌ای "گلوناس" ساخت روسیه و"بیدو" ساخت چین امضا کردند

1886199
همکاری روسیه و چین در زمینه استقرار تجهیزات موقعیت‌یاب ماهواره‌ای

روسیه وچین توافق‌نامه‌ای درباره استقرارمتقابل تجهیزات موقعیت‌یاب ماهواره‌ای "گلوناس" ساخت روسیه و"بیدو" ساخت چین امضا کردند

درباره استقرار تجهیزات موقعیت‌یاب ماهواره‌ای "گلوناس" ساخت روسیه و "بیدو" ساخت چین هردو کشور روسیه و چین توافق‌نامه‌ای را به امضا رسانیدند.

این توافق‌نامه در نشست کمیته پروژه‌های همکاری استراتژیک موقعیت‌یاب ماهواره‌ای روسیه و چین که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب یافت، امضا شد.

در چهارچوب این توافق‌نامه، تجهیزات گلوناس روسی در چین وتجهیزات بیدو ساخت چین در روسیه نصب خواهند شد.

سه ایستگاه اندازه‌گیری روسیه درشهرهای چانگچون، ارومچی وشانگهای چین و ایستگاه‌های اندازه‌گیری چینی درشهرهای اوبنینسک، ایرکوتسک وپتروپاولوفسک-کامچاتسکی روسیه مستقر خواهند شد.اخبار مربوطه