رعد و برقهای پیهم جزیره منورکای اسپانیا را نورانی کرد

صحنه جالبی از هنگام الماسک و رعد وبرق در جزیره منورکای اسپانیا

1884509
رعد و برقهای پیهم جزیره منورکای اسپانیا را نورانی کرد

صحنه جالبی از هنگام الماسک و رعد وبرق در جزیره منورکای اسپانیا

در طول طوفان در جزیره منورکای اسپانیا،  الماسک وآسمان با رعد و برق‌های پی هم روشن شد

در طول طوفان در جزیره منورکای اسپانیا، آسمان با رعد و برق‌های پی در پی روشن شد.اخبار مربوطه