اردوغان گفت: یونان هم‌ سطح و هم سویه ای ما نیست

رئیس جمهوراردوغان پس از جلسه شورای وزیران در مجتمع ریاست جمهوری سخنرانی کرد.

1876361
اردوغان گفت: یونان هم‌ سطح و هم سویه ای ما نیست

رئیس جمهوراردوغان پس از جلسه شورای وزیران در مجتمع ریاست جمهوری سخنرانی کرد.

اردوغان پس از جلسه شورای وزیران در مجتمع ریاست جمهوری ضمن بیاناتی اظهارداشت: که "یونان لیاقت مخاطب بودن با ما را ندارد".

اردوغان در سخنرانی خود خاطرنشان کرد، یونان که در طول ماموریت ناتو، جت‌های تورکیه را رهگیری کرده است، "اخیراً آزار و اذیت و بی قیدی خود را افزایش داده است".

او افزود: "من می خواهم در مورد یونان یادآوری کنم که یونان نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی و نه نظامی، هم سطح و سویه ای ما نیست به همین دلیل ما یونان به صفت را مخاطبمان نمیشناسیم.اخبار مربوطه