اردوغان: تصمیمات محکمه ای  حقوق بشر اروپا عادلانه نیست

رئیس جمهور تورکیه با تاکید برتصمیمات غیرعادلانه ای محکمه حقوق بشراروپا تصریح کرد درمورد کشور ما تصمیم سیاسی گرفته می‌شود.

1875056
اردوغان: تصمیمات محکمه ای  حقوق بشر اروپا عادلانه نیست

رئیس جمهور تورکیه تاکیدکرد، تصمیمات محکمه ای  حقوق بشراروپاعادلانه نیست، آنها درمورد کشور ما تصمیم سیاسی میگیرند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در مراسم آغاز سال جدید دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: تصمیمات محکمه ای  حقوق بشر اروپا عادلانه نبوده و سیاسی است. در مورد تورکیه تصمیم سیاسی اتخاذ میکنند، اما در مورد فرانسه و آلمان اینگونه رفتار نمی‌کنند.

اودرادامه تصریح کرد: همه خواهنددیدوخواهندپذیرفت این را که تورکیه کشوری نیست که تحت کنترل مراکز قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

اردوغان همچنین خاطرنشان کرد: عده‌ای درصدد هستند که نظام قضایی کشور را قربانی ترفندهای کثیف باندهای جنایتکار کنند. ما هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

او همچنان افزود: در نظر داریم بیمه حمایت حقوقی موسوم به بیمه حمایت حقوقی که درکشورهای مختلف وجود داردرادرکشور اجرا کنیم. این بیمه در راستای پیشنهادات کمیسیون علوم وزارت عدلیه تحقق خواهد یافت.اخبار مربوطه