واکنش تایوان به رزمایش نظامی چین

رهبرتایوان مانورنظامی چین را"اقدامی غیرمسئولانه" خوانده وتاکید کرد این قبیل اقدامات باعث "افزایش تهدیدات نظامی در منطقه" می‌شود

1864049
واکنش تایوان به رزمایش نظامی چین

رهبرتایوان مانورنظامی چین را"اقدامی غیرمسئولانه" خوانده وتاکید کرد این قبیل اقدامات باعث "افزایش تهدیدات نظامی در منطقه" می‌شود.

تسای اینگ ون، رهبر تایوان در یک برنامه تلویزیونی درباره مانور نظامی چین در اطراف این جزیره که پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شد، اظهار داشت: پرتاب راکت به مناطق اطراف تایوان با کریدورهای هوایی و بحری بین‌المللی از جانب چین، اقدامی غیرمسئولانه است که باعث افزایش تهدیدات نظامی در منطقه می‌شود.

تسای ضمن انتقاد از اقدامات چین، گفت: این عملکرد، وضعیت موجود در تنگه تایوان را تضعیف و حاکمیت ما را نقض می‌کند.

اوتاکید کرد: تایوان دربرابر تهدیدات چین تنش را افزایش نخواهد کرد، بلکه از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد.

تسای پکن را به خویشتن‌داری فراخوانده و تصریح کرد: دولت تدابیر لازم برای حسن اجرای فعالیت‌ها دربنادرو میدانهای هوایی وعملکرد پایدار بازارهای مالی را اتخاذ خواهد کرد. همچنین اردوی تایوان سطح هوشیاری و آمادگی خود را در مناطق رزمایش افزایش داد.

اوبا تاکید بر اینکه تایوان به همکاری برای حفظ صلح در منطقه هند و اقیانوس آرام با کشورهای منطقه و شرکای دموکراتیک خود درسرتاسرجهان ادامه خواهد داد، گفت: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از دموکراسی تایوان حمایت و با اقدامات نظامی یکجانبه و غیرمنطقی چین مخالفت کنند.

رهبرتایوان ازکشورهای گروه هفت که بیانیه مشترکی درانتقاداز اقدامات چین صادرکردند، تشکر کرد.اخبار مربوطه