صد فیصد به توافق با تورکیه متعهد هستم

نخست وزیر سویدنiگفت که ما صد فیصد به توافق با تورکیه متعهد هستم

1850792
صد فیصد به توافق با تورکیه متعهد هستم

ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سویدن در گفتگو با روزنامه «SVD» این کشور گفت که کشورش صد فیصد به توافق با تورکیه متعهد است.

اندرسون با اشاره به اینکه تورکیه قبل از این نیز درخواست‌هایی برای استرداد داشته است، گفت: البته آنچه در این توافق آمده انجام خواهد شد. گاهی اوقات افرادی را از کشور اخراج کرده‌ایم ولی بیشتر اوقات اینطور نبوده است. به این توافق عمل خواهیم کرد.اخبار مربوطه