پولیس آلمان به طرز وحشیانه ای به پسر 13 ساله تورکیه ای دستبند زد

پولیس آلمان به اتهام پاره کردن پوسترهای انتخاباتی به طرز وحشیانه ای به یک پسر 13 ساله دستبند زد

1813826
پولیس آلمان به طرز وحشیانه ای به پسر 13 ساله تورکیه ای دستبند زد

پولیس آلمان به اتهام پاره کردن پوسترهای انتخاباتی به طرز وحشیانه ای به یک پسر 13 ساله دستبند زد

در شهر دویسبورگ آلمان، افسران پولیس به یک پسر 13 ساله تورک تبار که به اتهام پاره کردن پوسترهای انتخاباتی دستگیر کرده بودند ودر حال دراز کشیده روی زمین بود، به طرز وحشیانه ای دستبند زدند. با وجود مخالفت شاهدان عینی، مامور پولیس با بستن دستبند معکوس این طفل 13 ساله را که زانویش را روی سینه اش گذاشته بود خنثی کرد.اخبار مربوطه