مذاکرات رو در روی روسیه و اوکراین فردا در استانبول از سر گرفته می شود

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه: مذاکرات رو در رو روسیه و اوکراین فردا در استانبول از سر گرفته می شود

1803013
مذاکرات رو در روی روسیه و اوکراین فردا در استانبول از سر گرفته می شود

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه: مذاکرات رو در رو روسیه و اوکراین فردا در استانبول از سر گرفته می شود.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه: مذاکرات رو در رو میان روسیه و اوکراین فردا فردا در استانبول از سر گرفته می شود. امیدواریم مذاکرات موفقیت آمیز باشد.اخبار مربوطه