تمدیدمأموریت یوناماوسازمان ملل متحد درافغانستان

تمدیدمأموریت یوناماوسازمان ملل متحد درافغانستان ازجانب شورای امنیت سازمان ملل برای یک سال دیگر

1797839
تمدیدمأموریت یوناماوسازمان ملل متحد درافغانستان

تمدیدمأموریت یوناماوسازمان ملل متحد درافغانستان ازجانب شورای امنیت سازمان ملل برای یک سال دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه ای مأموریت یوناما و سازمان ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این در حالیست که 14 کشور از تمدید ماموریت یوناما تا تاریخ 17 مارچ 2023 در افغانستان حمایت کرده اندوتنها روسیه رای ممتنع داده است.

این قطعنامه، که سازمان ملل متحد به همکاری با تمامی بازیگران و مقامات سیاسی در افغانستان ادامه خواهد داد، خواستار ایجاد یک دولت فراگیر است که در آن زنان به طور مساوی نماینده داشته باشند و به حقوق زنان، دختران و اقلیت‌‌ها احترام گذاشته شود.

یوناما از سال 2002 در افغانستان خدمت می‌کند.اخبار مربوطه