ادامه اعتراضات در قزاقستان به استعفای دولت انجامید

بعد از گسترش اعتراضات به علت افزایش قیمتهای سوخت و اعلام وضعیت اضطراری در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور، استعفای دولت را پذیرفت

1757304
ادامه اعتراضات در قزاقستان به استعفای دولت انجامید

بعد از گسترش اعتراضات به علت افزایش قیمتهای سوخت و اعلام وضعیت اضطراری در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور، استعفای دولت را پذیرفت.

نهاد ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که قاسم جومرت توکایف، رئیس‌جمهور این کشور بعد از گسترش اعتراضات به علت افزایش قیمتهای سوخت و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، استعفای عسکر مامین را پذیرفته است.

توکایف، علیخان اسمایلف معاون اول نخست‌وز سابق را به جای او منصوب کرد.

اعتراضات به علت افزایش قیمت گاز مایع از شهر جانااوزن قزاقستان به آلماتا گسترش یافت و به تعقیب آن وضعیت اضطراری در این کشور اعلام شد.

توکایف بعد از بمیان آمدن این حوادث طی فرمانی وضعیت فوق العاده اعلام کرد و تاکید کرد که با توجه به وخامت اوضاع قزاقستان، برای تامین امنیت عمومی، از تاریخ 5 تا 19 جنوری قیود گشت  - گذار وعبور - مرور اعمال خواهد شد.اخبار مربوطه