اردوغان: امارات یک برنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری پیشنهاد کرد

اردوغان در بازگشت از سفر ترکمنستان خود ارزیابی هایی را در داخل طیاره انجام داد

1740302
اردوغان: امارات یک برنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری پیشنهاد کرد

اردوغان در بازگشت از سفر ترکمنستان خود ارزیابی هایی را در داخل طیاره انجام داد

اردوغان در برقراری روابط تورکیه با امارات گفت: ایشان یک برنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری پیشنهاد کردند. با اجرای این طرح شاهد روند جدید در روابط دوجانبه خواهیم بود

اردوغان اظهار داشت: دروابستگی به روابط با امارات متحده عربی در ماه فبروری سفری به این کشور خواهم داشت. با هیئتی بزرگ خواهم رفت و اقدامات مهمی انجام خواهیم داد

 او تصریح کرد:  با کشورهای مصر و اسرائیل نیز همانند امارات متحده عربی در ارابطه به تامین روابط حسنه اقدامات مشابهی انجام خواهیم داد.

رئیس جمهوردر ارتباط به موضوع تنش میان اوکراین و روسیه گفت: خواستار ایفای نقش به منظور کمک به حل بحران از طریق تفاهم وگفت‌وگو با مقامات روسیه و اوکراین هستیم.اخبار مربوطه