اردوغان منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت

رئیس جمهور تورکیه، منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی را در مجتمع ریاست جمهوری به‌حضور پذیرفت

1739130
اردوغان منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی را در مجتمع ریاست جمهوری به‌حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت.

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری و بدون حضور منسوبین مطبوعات انجام گرفت.اخبار مربوطه