استفاده از طیاره ای آموزشی "حرقوش" در اردوی کشورهای ناتو

طیاره ای آموزشی "حرقوش" که با امکانات داخلی تولید می‌شود، قابل استفاده در اردوی کشورهای عضو ناتو است

1732826
استفاده از طیاره ای آموزشی "حرقوش" در اردوی کشورهای ناتو

طیاره ای آموزشی "حرقوش" که با امکانات داخلی تولید می‌شود، قابل استفاده در اردوی کشورهای عضو ناتو است

اسمعیل دیمیر، رئیس ریاست صنایع دفاعی تورکیه درگفتگوبارادیو وتلویزیون تورکیه (تی‌آرتی) سخنانی اظهارداشت.

اوگفت: "حرقوش" تایید شده توسط اداره عمومی هوانوردی غیرنظامی، معتبر خواهد بود و در ناتو قابل استفاده است. می‌توان از آن در اردوی کشورها استفاده کرد. کشوری که حرقوش به آن صادر خواهد شد مشخص شده است."

از سوی دیگر دیمیر تاکید کرد که با تمام توان تلاش می‌کنند تا نسل پنجم طیاره ای رزمی ملی هر چه زودتر تحقق یابد.

او افزود: براساس فعالیت‌های مان در سال‌های اخیر، نیروی انسانی و انجنیری مجرب مان افزایش یافته است. در این فضا وارد یک مرحله ای تجاربی بسیار  پرمدعا در دنیا شدیم. بسیاری از کشورها این پروژه را ندارند. هدف خروج از آشیانه در سال 2023 است. ما می‌خواهیم اولین پرواز خود را در سال 2025 انجام دهیم. اخبار مربوطه