بررسی شیوه ای عملکرد  تورکیه به «حکمرانی جهانی در دوران پسا کرونا» در روم

پنل بررسی شیوه ای عملکرد تورکیه در مورد شیوه‌های «حکمرانی جهانی در دوران پسا کرونا» پیش از آغاز اجلاس گروه 20 در روم برگزار خواهد شد

1725959
بررسی شیوه ای عملکرد  تورکیه به «حکمرانی جهانی در دوران پسا کرونا» در روم

پنل بررسی شیوه ای عملکرد  تورکیه در مورد شیوه‌های «حکمرانی جهانی در دوران پسا کرونا» پیش از آغاز اجلاس گروه 20 در روم برگزار خواهد شد.

ریاست دفتر ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه پیش از آغاز اجلاس دو روزه گروه 20 در 30 الی 31 اکتوبر در روم، پایتخت ایتالیا، پنل بررسی با موضوع «حکمرانی جهانی در دوره پسا کرونا؛ برخورد  تورکیه برای جهانی با برابری، عدالت، استحکام و پایداری افزون‌تر» با حضور کارشناسان اقتصادی، سیاست و روابط بین‌الملل برگزار خواهد کرد.

در این پنل شیوه ای عملکرد  و پیشنهادات تورکیه در زمینه نحوه حکمرانی جهانی، نقش گروه 20 و سازمان ملل متحد و همچنین اصلاحات این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تغییرات اقلیمی، حمایت از نوآوری، برطرف کردن نابرابری و راهکارهای تقویت حکمرانی جهانی در زمینه اقتصادی و مالی از جمله موضوعات این پنل خواهد بود.

در چارچوب این رویداد گفت‌وگوهایی نیز با کارشناسان مرتبط در زمینه نشست سران گروه 20 و موضوعات بین‌المللی به انجام خواهد رسید.اخبار مربوطه