شدت گرفتن بحران انسانی در افغانستان با «سرعتی باورنکردنی»

نماینده برنامه جهانی غذا درافغانستان ضمن تاکیدبرعواقب ویرانگرمسدودشدن دارایی‌های افغانستان تصریح  کرد اقتصاد این کشوردرآستانه فروپاشی است

1716268
شدت گرفتن بحران انسانی در افغانستان با «سرعتی باورنکردنی»

نماینده برنامه جهانی غذا درافغانستان ضمن تاکیدبرعواقب ویرانگرمسدودشدن دارایی‌های افغانستان تصریح  کرد اقتصاد این کشوردرآستانه فروپاشی است.

مری الن مک گروتی، نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد درافغانستان درنشست خبری مجازی که درکابل برگزارشد نسبت به شدت گرفتن بحران انسانی دراینکشوربا «سرعتی باورنکردنی» هشدار داد.

اوضمن اشاره به اینکه 18میلیون انسان درافغانستان نیازمندکمک‌های بشردوستانه هستند، گفت: 14 میلیون تن، یعنی ازهر 3 انسان یک تن تامین غذایی ندارند، 2 میلیون طفل نیز با معضله سوء تغذیه مواجه هستند.

مک گروتی باتاکید برعواقب ویرانگرمسدود شدن دارایی‌های افغانستان پس ازتسلط طالبان براینکشوردر 15 آگست، تصریح کرد: اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است.

او با اشاره به اینکه افغانها صرفامیتوانند هفته‌ای 200 دالرازبانک‌ها برداشت کنند وحقوق آنها پرداخت نمیشود، گفت: مردم کالاهای خانگی وفرش خودرابرای خرید غذامی‌فروشند، آنها نمیتوانندهرروزغذا بخورند ووعده‌های خود را کم می‌کنند.

گفتنی است دولت ایالات متحده در تاریخ 29 فبروری 2020 متعهد شد که تمام نیروهای خود را تا 1 ماه می2021 به صفت بخشی از توافق با طالبان در دوحه پایتخت قطر از افغانستان خارج کند.

به دنبال محاصره طالبان توسط طالبان و فراراشرف غنی در 15 آگست، شهر را بدون درگیری کنترل کردند. روند خروج آمریکا از افغانستان 31 آگست پایان یافت.اخبار مربوطه