انگلستان حدود 20 هزار پناهجوی از افغانستان می‌پذیرد

اظهارات نخست وزیر انگلستان در پارلمان این‌کشورراجع به وضعیت پناهندگان افغانستانی

1704495
انگلستان حدود 20 هزار پناهجوی از افغانستان می‌پذیرد

اظهارات نخست وزیر انگلستان در پارلمان این‌کشورراجع به وضعیت پناهندگان افغانستانی

در حالیکه انگلستان قول می‌دهد که هم‌پیمانان خود در افغانستان را به حال خود رها نخواهد کرد، 311 تن دیگر در افغانستان هنوز هم در انتظار رفتن به انگلستان هستند.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان ضمن ارائه اطلاعات به نمایندگان مجلس، گفت: کشور متبوعش برای یاری به خارج شدن مترجمان افغانستانی که با نیروهای انگلستان همکاری می‌کردند، کلیه اقدامات لازمه را انجام خواهد داد.

بوریس جانسون گفت: 311 شهروند افغانستان که برای اسکان در انگلستان مناسب بودند، در زمان مناسب از افغانستان خارج نشدند، برای همین نیز انگلستان برای تامین راه‌های امن برای خارج شدن این افراد از افغانستان، طالبان را تحت فشار اقنصادی و دیپلماتیک قرار خواهد داد.

در این میان رهبر حزب کارگر انگلستان این حادثه را بصفت نقص در قدرت رهبری بوریس جانسون توصیف کرد.

اوافزود: عدم اطلاع دولت انگلستان مبنی بر اینکه چند شهروند انگلیس در افغانستان باقی مانده، یک بی‌آبرویی است.

از سوی دیگر بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان تایید کرد که در چهارچوب برنامه پذیرش پناهندگان به اقامت نامحدود اتباع افغانستان که به تابعیت انگلستان پذیرفته شده‌اند، اجازه داده خواهد شد.

براساس این برنامه دولت انگلستان برای تامین محل اقامت و مکاتب برای این عده از پناهندگان افغانستانی لازم است تا در مدت زمان کوتاه منابع مالی تامین کند.

در طول دو هفته آخر قبل از تسلط طالبان بر کابل، حدود 15 هزارتن برای اسکان در انگلستان از افغانستان خارج شدند. در بین این افراد حدود 8 هزار افغانستانی که برای نیروهای انگلیس کار می‌کردند، وجود داشتند.

ولی دولت انگلستان اعتراف کرد که بدرستی از تعداد شهروندان خود و یا افغانستانی‌های تحت حمایت خود که در افغانستان باقی ماندند، اطلاعی ندارد.

دولت انگلستان قول داده است که حدود 20 هزار پناهجوی افغانستانی را به این کشور انتقال دهد. اخبار مربوطه