یاری آمریکا به خروج یک خانواده از افغانستان

مطبوعات آمریکا گزارشی در این خصوص با استناد به مقامات این‌کشور درج کردند

1703883
یاری آمریکا به خروج یک خانواده از افغانستان

مطبوعات آمریکا گزارشی در این خصوص با استناد به مقامات این‌کشور درج کردند

ایالات متحده آمریکا درپی عقب‌نشینی کامل از افغانستان در 30 اگست برای اولین بار به خارج شدن یک خانواده از این‌کشور یاری کرد.

مطبوعات آمریکا درگزارشی با استناد به مقامات اینکشورنوشتند: با کمک ایالات متحده آمریکا یک شهروند آمریکایی و اطفال  شان از راه زمینی موفق به فرار به یکی از کشورهای همسایه گردیده‌است.

به گفته این مقامات، افراد مذکوردرمرز زمینی کشور مورد بحث ازسوی کارکنان سفارت آمریکا مورد استقبال قرارگرفته است. بعلت نگرانی‌های امنیتی پیرامون مسیر فرار شهروند آمریکایی و خانواده‌اش اطلاعات جامعی ارائه نگردید.اخبار مربوطه