اتحادیه اروپا برقراری رابطه با طالبان را مشروط به رعایت حقوق زنان کرد

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که احترام طالبان به حقوق زنان و دختران یکی از شرایط ایجاد روابط با اتحادیه اروپا است

1703559
اتحادیه اروپا برقراری رابطه با طالبان را مشروط به رعایت حقوق زنان کرد

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که احترام طالبان به حقوق زنان و دختران یکی از شرایط ایجاد روابط با اتحادیه اروپا است.

اندریاس وان برنت، سفیر اتحادیه اروپا درافغانستان درجلسه کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا اظهار داشت: اتحادیه اروپا به اولویت حقوق زنان، حقوق بشر و دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر ادامه خواهد داد.

اوتاکید کرد: احترام طالبان به حقوق زنان و دختران یکی از شرایط ایجاد روابط با اتحادیه اروپا است.

وان برنت اذعان داشت: من به شما اطمینان می‌دهم که احترام به حقوق زنان و دختران شرط هرگونه گفتگوی سیاسی یا رابطه با طالبان و دولت جدید افغانستان خواهد بود؛ باید دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ شده و ادامه یابد.

اوتصریح کرد: شاید آنچه که جامعه بین‌المللی ترویج میکند دربلند مدت بدون حمایت ناتویااردوی بین المللی پایدارنباشد.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تأکید کرد: دولت افغانستان باید تا آنجا که ممکن است فراگیر باشد، اما نه قرار دادن زن نمایشی؛ اتحادیه اروپا اصول خود را حفظ کرده و تحت شرایطی که پیشنهاد میدهد با طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد.اخبار مربوطه