پیام انگلستان در رابطه با طالبان

سخنگوی بوریس جانسون اعلام داشت که هنوز برای تصمیم گیری درباره همکاری آنها با طالبان در افغانستان زود است

1700447
پیام انگلستان در رابطه با طالبان

سخنگوی بوریس جانسون اعلام داشت که هنوز برای تصمیم گیری درباره همکاری آنها با طالبان در افغانستان زود است

سخنگوی بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، اعلام داشت که هنوز برای تصمیم گیری درباره همکاری آنها با طالبان در افغانستان زود است.

سخنگو در بیانیه خود در مورد طالبان اظهار داشت که هنوز برای این که دولت تصمیم بگیرد که در مبارزه با داعش در افغانستان آیا باید با طالبان همکاری کنند یا خیر و یا باید به چه شکلی همکاری کند، زود است.

وی با اظهار اینکه این امر تا حدی به این بستگی دارد که آیا طالبان به وعده های خود در موضوعاتی مانند احترام به حقوق بشر عمل خواهند کرد یا خیر، گفت: "در این مرحله هنوز برای تصمیم گیری در مورد نحوه همکاری ما با طالبان زود است. از این پس، موارد زیادی به اقدامات آنها بستگی دارد. همانطور که از ابتدا نیز گفتیم، برای حمایت آنها از این ولایتداردها و ادعاها، قصد داریم آنها را تحت فشار قرار دهیم."اخبار مربوطه