وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان

دراثر وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان 2 تن جان باخته و 31 تن نیز مجروح شدند

1681626
وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان

دراثر وقوع انفجار مهیب در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در آلمان 2 تن جان باخته و 31 تن نیز مجروح شدند

بعد از وقوع انفجارمهیبی در کارخانه تولید مواد کیمیاوی در شهر لورکوزن آلمان، ابری از دود غلیظ و سیاه آسمان را فراگرفت.اخبار مربوطه