نگرانی تورکیه از به تعلیق گرفته شدن فعالیت پارلمان تونس

وزارت امور خارجه تورکیه ابراز داشت: امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب مفاد قانون اساسی در اسرع وقت احیا شود

1680316
نگرانی تورکیه از به تعلیق گرفته شدن فعالیت پارلمان تونس

وزارت امور خارجه تورکیه اعلام داشت: امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب مفاد قانون اساسی در اسرع وقت احیا شود.

اعلامیه وزارت امور خارجه تورکیه: «از تعلیق فعالیت پارلمان تونس که جایگاه تجلی اراده مردم این کشور است عمیقا نگران هستیم.»

وزارت امور خارجه تورکیه: امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب مواد قانون اساسی در اسرع وقت احیا شود.اخبار مربوطه