هیئت آذربایجان نخستین سفر رسمی خود به جمهوری ترک قبرس شمالی را انجام داد

هیئت از سوی ارسین تاتار رئیس جمهور، اوندر سناراوغلو رئیس مجلس جمهوریت و ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی بحضور پذیرفته شد

1676663
هیئت آذربایجان نخستین سفر رسمی خود به جمهوری ترک قبرس شمالی را انجام داد

هیئت کمیته روابط خارجی و بین‌المجالس مجلس ملی آذربایجان برای اولین بار دیدار رسمی از جمهوری ترک قبرس شمالی به‌عمل آورد.

هیئت از سوی ارسین تاتار رئیس جمهور، اوندر سناراوغلو رئیس مجلس جمهوریت و ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی بحضور پذیرفته شد.

براساس اطلاعیه ریاست جمهوری این کشور، تاتار اظهار داشت، در درد و رنج شما سهیم هستیم.

صمد سیدوف رئیس هیئت آذربایجان نیز با بیان اینکه، قدرت ترکیه، قدرت آذریایجان و جمهوری ترک قبرس شمالی است، اتحاد جهان ترک را آرزو نمود.

سیدوف در خلال دیدار هیئت با سناراوغلو رئیس مجلس جمهوریت با اشاره براینکه، ما یک ملت و دو دولت بوده و دولت سوم نیز دیگر اینجا است، اظهار داشت، امروز با قدرت ترکیه و آذربایجان قدرتمند شده و با دست‌یابی جمهوری ترک قبرس شمالی نیز جهان ترک قدرتمند خواهد شد.

سیدوف در دیدار هیئت با سانر نخست‌وزیر نیز گفت، در شورای اروپا از حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی و عدالت دفاع خواهیم نمود.اخبار مربوطه