امضای توافق‌نامه همکاری میان وزرای آموزش و پرورش تورکیه و گابن

ضیا سلجوق وزیر آموزش ملی تورکیه و پاتریک موگواما-داودا وزیر آموزش جمهوری گابن توافق نامه همکاری در زمینه آموزش را امضا کردند.

1671897
امضای توافق‌نامه همکاری میان وزرای آموزش و پرورش تورکیه و گابن

ضیا سلجوق وزیر آموزش ملی تورکیه و پاتریک موگواما-داودا وزیر آموزش جمهوری گابن توافق نامه همکاری در زمینه آموزش را امضا کردند.

طبق بیانیه وزارت آموزش ملی، پاتریک موگواما-داودا وزیر آموزش جمهوری گابن که در تورکیه به سرمیبرد، با ضیا سلجوق وزیرآموزش ملی تورکیه دیدارکردودرمورد همکاریهایی که میتوان در بخش آموزشی داشت، صحبت کرد.

پس از این دیدار ، دو وزیر "توافق نامه همکاری در زمینه آموزش بین دولت جمهوری تورکیه و دولت جمهوری گابن" را امضا کردند.

ضیا سلجوق به همتای خود ابراز داشت که آنها آماده به اشتراک گذاری تجربیاتشان در زمینه آموزش حرفه ای و نشان دادن اینکه آموزش تخنیکی و حرفوی در سیستم آموزش گابن به چه شکلی بر اقتصاد این کشور می‌تواند تاثیر مثبت گذاشته و با بیکاری مبارزه خواهد کرد.اخبار مربوطه