شناسایی کرونای دلتا در جمهوری تورک قبرس شمالی

ویروس کرونای دلتا در جمهوری ترک قبرس شمالی شناسایی شده است

1669944
شناسایی کرونای دلتا در جمهوری تورک قبرس شمالی

ویروس کرونای دلتا در جمهوری ترک قبرس شمالی شناسایی شده است.

اونال اوستل وزیر صحت عامه گفت: نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا که ساری‌تربوده است در جمهوری تورک قبرس شمالی نیزمشاهده شده است

اونال اوستل وزیر صحت عامه اینکشور اعلام کرد، نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا که برای اولین بار در هندوستان شناسایی شده و ساری‌تر میباشد در جمهوری تورک قبرس شمالی نیز مشاهده گردید.

اونال اوستل طی اطلاعیه‌ای ضمن اشاره براینکه، نباید فرامونش کرد که همه‌گیری تهدید جدی میباشد، اظهار داشت، مهمترین سلاح ما درمقابله با همه‌گیری کرونا، تزریق واکسن و استفاده ازماسک است. همانطوریکه بارها گفته‌ایم، استفاده ازماسک دراماکن پرجمعیت، فاصله‌گذاری فیزیکی استفاده از مواد ضد عفونی‌کننده اهمیت فراوانی دارد.

اوستل گفت، تا کنون درسطح کشور 221 هزارو 174 دوزواکسن کووید-19 تزریق شده است. 129 هزار و 11 تن دوزاول و 92 هزارو 163 تن دیگرنیزدوزدوم را تزریق کرده‌اند.

اوستل درادامه افزود، برنامه واکسیناسیون درجمهوری تورک قبرس شمالی آغاز شده وتا پایان ماه جاری سطح واکسیناسیون به 70 فیصدخواهدرسید.اخبار مربوطه