ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی هزاران دوز واکسین ارسال کرد

واکسین‌ ها به مقامات وزارت صحت جمهوری ترک قبرس شمالی تحویل داده شد

1654429
ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی هزاران دوز واکسین ارسال کرد

جمهوری ترکیه در چهارچوب مبارزه با بیماری کووید-19 به جمهوری ترک قبرس شمالی 50 هزار دوز واکسین کووید-19 سینوواک ارسال نمود.

طیاره امبولانس حامل واکسین‌ ها که به وزارت صحت تعلق دارد، بوقت ترکیه در ساعت 22.20 در فرودگاه ارجان جمهوری ترک قبرس شمالی نشست کرد.

 واکسین‌ ها به مقامات وزارت صحت جمهوری ترک قبرس شمالی تحویل داده شد.

به همین‌ترتیب مقدار واکسین ارسال شده از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی به 190 هزار دوز افزایش یافت.اخبار مربوطه