انتخاب پروفیسور سویل آتاسوی، به صفت عضو هیئت کنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد

پروفیسور دکتر سویل آتاسوی برای سومین بار به صفت عضو هیئت کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد انتخاب شد

1626355
انتخاب پروفیسور سویل آتاسوی، به صفت عضو هیئت کنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد

پروفیسور دکتور سویل آتاسوی برای سومین بار به صفت عضو هیئت کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد انتخاب شد.

در انتخابات برگزار شده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، سویل آتاسوی برای دوره 2022-2027 مجدداً به عنوان عضو هیئت مستقر در وین برگزیده شد.

آتاسوی که برای اولین بار در سال 2005-2010 به صفت عضو هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل خدمت کرد، اولین شهروند تورکیه بودکه رئیس هیئت مدیره شد. این هیئت 13 عضو دارد.اخبار مربوطه