71 پناهجوی دیگر از خطر غرق شدن نجات یافتند

تیمهای گارد ساحلی تورکیه، 71 پناهجوی دیگر را در آب‌های اولوسوالی ‌های چشمه و دیکیلی ولایت ازمیر نجات دادند

1611088
71 پناهجوی دیگر از خطر غرق شدن نجات یافتند

تیمهای گارد ساحلی تورکیه، 71 پناهجوی دیگر را در آب‌های اولوسوالی ‌های چشمه و دیکیلی ولایت ازمیر نجات دادند

71 پناهجو در آب‌های اولوسوالی ‌های چشمه و دیکیلی ولایت ازمیر که توسط تیمهای گارد ساحلی یونان به آب‌های تورکیه رانده شده بودند، از خطر غرق شدن نجات یافتند.

تیمهای گارد ساحلی تورکیه  به مجرد شناسایی 28 پناهجو در آب‌های اولوسوالی  چشمه به منطقه اعزام شدند و پناهجویان به خشکه انتقال یافتند.

 تیمهای گارد ساحلی تورکیه 43 پناهجوی دیگر را در آب‌های اولوسوالی  دیکیلی نجات دادند.

پناهجویان مذکور نیز از سوی عناصر گارد ساحلی یونان به آب‌های تورکیه رانده شده بودند.

71 پناهجو پس از انجام امور اداری به اداره مهاجرت انتقال یافتند.

دیروز نیز 144 پناهجو طی عملیات نیروهای گارد ساحلی تورکیه در آب‌های چناق ‌قلعه، بالیق ‌ایسیر و موغلا که توسط عناصر یونان به داخل مرزهای آبی تورک رانده شده بودند، از خطر غرق شدن نجات یافته بودند.اخبار مربوطه