سال گذشته در افغانستان بیشتر از ۳ هزار غیر نظامیان جان باختند

مسیون کمک رسانی سازمان ملل(UNAMA) میگوید که، در طی سال گذشته در افغانستان بیشتر از ۳ هزار و۳۵ تن جان باخته و بیشتر از ۵ هزار و۷۸۵ تن از غیر نظامیان دیگر نیزمجروح شده است

1589264
سال گذشته در افغانستان بیشتر از ۳ هزار غیر نظامیان جان باختند

نظر به توضیحی که از جانب مسیون کمک رسانی سازمان ملل(UNAMA) ارایه شد، سال گذشته در افغانستان بیشتر از ۳ هزار و۳۵ تن از غیر نظامیان جان باختهند و بیشتر از ۵ هزار و۷۸۵ غیر نظامی نیز مجروح گردید.

در این توضیح با جلب دقت برایانکه ۴۵ فیصد این حملات به شکل هدف گیری های مستقیم صورت گرفته است، تاکید میشود که ۴۳ فیصد این کشته شده گان را نیز اطفال و نوجوانان تشکیل میدهند.

در این گذارش با اشاره براینکه این حملات بعد از آغاز مذاکرات صلح میان افغانها سر از تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۲۰ در دوحه پایتخت قطر شدت یافته است، ۴۶ فیصد این حملات از جانب طالبان، ۸ فیصد آن از جانب داعش و ۲۴ فیصد آنرا نیز نیروهای دولتی انجام داده اند.

در این توضیح که (UNAMA)از ۷ سال بدینطرف است که در اینمورد راپورارایه میدارد، چنین به قید رسیده که ظرف هر یک سال در اینکشور به تعداد ۳ هزار تن از غیر نظامیان کشته میشوند.

 همچنان در این گذارش تاکید بعمل امده است که برای جلوگیری از افزایش و ادامه تلفات جانی غیرنظامیان هرچه عاجل باید آتش اعلام گردد.

گروه طالبان با رد گذارش تلفات غیرنظامیان از جانب (UNAMA) ادعا مینماید که دراین گزارشات تلاش برای پنهان کردن فاعلین اصلی این حملات شده است.

گروه طالبان ادعا میداندکه اکثریت تلفات جانی غیر نظامیان از جانب نیروهای ایتلاف بین المللی صورت گرفته است.اخبار مربوطه