اوغورشاهین اظهارداشت که ویروس کرونا به شکل یک معضله تا 10 سال آینده با ما خواهد بود

واکسن را برای بیش از10 میلیون تن تهیه کردیم ولی هنوزموارد بسیاری وجود دارد که بایدازعهده‌ آن بر بیاییم

1585255
اوغورشاهین اظهارداشت که ویروس کرونا به شکل یک معضله تا 10 سال آینده با ما خواهد بود

واکسن را برای بیش از10 میلیون تن تهیه کردیم ولی هنوزموارد بسیاری وجود دارد که بایدازعهده‌ آن بر بیاییم

پرفیسور دکتوراوغور شاهین موسس شرکت بیوتکنولوژی آلمانی بیوان‌تک که واکسن کووید19  را توسعه داده است، ضمن اظهار اینکه ویروس تا 10 سال آینده به شکل یک مشکل وجود خواهد داشت، گفت: "واکسن را برای بیش از 10 میلیون تن تهیه کردیم ولی هنوز موارد زیادی هست که باید از عهده‌ ان بر بیاییم. قصد داریم تا واکسن را به دست همه انسانها در جهان برسانیم."

انجمن کارمندان تورک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ویدئو کنفرانسی با شرکت اوغور شاهین موسس شرکت بیوان‌تک و همسرش دکتر اوزلم توره‌جی و با سرفصل "همکاری بین المللی در شکست پاندمی" ترتیب داد.

شاهین ضمن تاکید بر اهمیت همکاری در مبارزه با ویروس گفت: "بسیار واضح است که این ویروس هنوز هم با ما خواهد بود. این تنها مشکل گذرایی برای سالهای 2021 و 2022 نمیباشد. این مشکل تا 10 سال آینده با ما خواهد بود."

اوزلم توره‌جی ضمن ابراز اینکه قصد دارند تا در پخش واکسن و دستیابی به آن تساوی برقرار باشد، بر اهمیت همکاریهای بین المللی در این رابطه، تاکید کرد.اخبار مربوطه