اقدام به دخالت در امور داخلی تورکیه غیرقابل قبول است

وزارت امورخارجه تورکیه اظهاراتی رادرباره تحولات اخیردردانشگاه بوغازایچی غیرقابل قبول دانست.

1577179
اقدام به دخالت در امور داخلی تورکیه غیرقابل قبول است

وزارت امورخارجه تورکیه اظهاراتی رادرباره تحولات اخیردردانشگاه بوغازایچی غیرقابل قبول دانست.

وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای درباره اظهاراتی وابسته با تحولات دردانشگاه بوغاز‌ایچی اعلام کرد: اقدام به دخالت در امور داخلی تورکیه غیرقابل قبول است.

دراین بیانیه اشاره شد که برگزاری تظاهرات، نشست و آزادی بیان در تورکیه تحت ضمانت قانون اساسی قرار دارد.

وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی کشور مانند همیشه به ایفای وظیفه و مسئولیتی خود ناشی از قوانین ادامه خواهند داد، اعلام کرد: قصد نفوذ و تحریک افراد غیردانشگاهی و اعضای گروه‌های تروریستی به این تظاهرات شناسایی شده و تدابیرلازم ومتوازن دربرابراین اقداماتی که از حق تظاهرات فراتر رفت، اتخاذ شده است.

دربیانیه فوق آمده است: به گروه‌های که راه‌های غیرقانونی راپیش میگیرندهشدارمیدهیم تااززبان تحریک ‌آمیز وتشویق به اقدامات غیرقانونی خودداری کنند. هنوزهم تصاویرمربوط به اعمال خشونت غیرمتوازن علیه غیرنظامیان بیگناه درکشورهای «پیشرفته» درکوچکترین اعتراض آنها به دولت را به یاد داریم.

همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه کسانی که تحولات در دانشگاه بوغاز‌ایچی و مبارزه تورکیه با این تحولات در راستای حقوق را نادیده می‌گیرند و قصد دادن درس دموکراسی به تورکیه را دارند، ابتدا به خود نگاه کنند، تاکید شد: اقدام به دخالت در امور داخلی تورکیه غیرقابل قبول است.

در بیانیه مذکور همچنین با اشاره به اراده تورکیه برای حفظ حقوق اساسی و آزادی‌ها که تحت ضمانت قانون اساسی قرار دارند، آمده است: بنابراین تورکیه در خصوص مبارزه با گروه‌های تروریستی و اعضای این گروه‌ها عزم راسخ دارد.اخبار مربوطه