ترکیه ده ها تن از پناهجویان رانده شده از سوی یونان را نجات داد

پناهجویان مذکور به اداره مهاجرت انتقال داده شدند

1568177
ترکیه ده ها تن از پناهجویان رانده شده از سوی یونان را نجات داد

سی و دو پناهجویی که از جانب گاردساحلی یونان به سوی آبهای ترکیه رانده شده‌اند، در سواحل ولسوالی دیکیلی ولایت ازمیر  ترکیهنجات داده شدند.

تیمهای قوماندانی گارد ساحلی، در سواحل ولسوالی دیکیلی ولایت ازمیر بنا به تقاضای کمک یک گروه که در قایق لاستیکی بوده‌اند، به منطقه رفتند.

سی و دو پناهجویی که از سوی گاردساحلی یونان به سوی آبهای ترکیه رانده شده‌ بودند، به ساحل منتقل گردیدند.

پناهجویان پس از انجام امور اداری، به اداره مهاجرت ولایت ازمیر انتقال داده شدند.اخبار مربوطه