تورکیه به درجه بالاتردرفهرست کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بسیاربالا صعودکرد

تورکیه باکسب اعتبار0,820، دربین 189کشورجهان درردیف پنجاه وچهارم فهرست شاخص توسعه انسانی بسیار بالا جای گرفت

1546189
تورکیه به درجه بالاتردرفهرست کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بسیاربالا صعودکرد

تورکیه باکسب اعتبار0,820، دربین 189کشورجهان درردیف پنجاه وچهارم فهرست شاخص توسعه انسانی بسیار بالا جای گرفت

تورکیه ازنظرشاخص توسعه انسانی دربین 189 کشورجهان به درجه 54 ارتقا یافته وجایگاه خوددربین کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بسیاربالا را حفظ کرد. 

برنامه عمران ملل متحد گزارش توسعه انسانی 2020 باعنوان"مرزدرتوسعه و ترقی: توسعه انسانی و آنتروپوسن"، شامل گزارش توسعه انسانی سال 2019،  نابرابری تطبیقی شاخص توسعه انسانی، شاخص توسعه جنسیتی، شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص فقر چند بعدی را منتشر کرد.   

شاخص توسعه انسانی، بر اساس آمار رسمی کشورها و داده‌های سازمانهای معتبربین‌المللی وبرمبنای بررسی بلند مدت سه بعـد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی و سالم، دسـتیابی بـه دانـش و ستندردهاي مناسب زندگی تهیه می‌شود.

بر اساس این گزارش، ناروی با کسب اعتبار0,957 ، جایگاه خود درصدر فهرست کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا را حفظ کرد.

پس ازناروی، ایرلند و سوئیس با کسب اعتبار0,955  در جایگاه دوم و سوم  جای گرفته و به‌ترتیب دو کشور هانگ‌کانگ وآیسلند نیزباکسب اعتبار0,949، آلمان باکسب اعتبار 0,947، سوئدن باکسب اعتبار 0,945، اتریش و هالند با کسب اعتبار 0,944 و دنمارک نیزبا کسب اعتبار 0,940 در ردیف‌های بعدی شاخص توسعه انسانی سال 2020 سازمان ملل متحد جای گرفتند.

تورکیه با کسب اعتبار 0,820، در بین 189 کشور جهان در ردیف پنجاه و چهارم فهرست کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بسیار بالا جای گرفت.

تورکیه در گزارش سال گذشته شاخص توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل در ردیف 59 جای گرفته و برای اولین بار در فهرست شاخص توسعه انسانی بسیار بالا جای گرفته‌بود. اخبار مربوطه