شنتوپ: سازمان ملل متحد از انجام وظایف خود بسیار دورمانده است

مصطفی شنتوپ، با اشاره به اینکه بعضی از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، از انجام وظایف و اهداف خود بسیار دورمانده اند، گفت: اصلاحات جامع در این راستا لازم است

1535467
شنتوپ: سازمان ملل متحد از انجام وظایف خود بسیار دورمانده است

مصطفی شنتوپ، با اشاره به اینکه بعضی از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، از انجام وظایف و اهداف خود بسیار دورمانده اند، گفت: اصلاحات جامع در این راستا لازم است.

مصطفی شنتوپ، رئیس مجمع ملی کبیر تورکیه (پارلمان)، با اشاره به اینکه بعضی از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل، از انجام وظایف و اهداف خود بسیار دورمانده اند، گفت:

"من فکر می‌کنم که لازم است تا سازمان‌های بین المللی در تامین منافع همه بشریت مساعی به خرچ دهند، نه اینکه صرفا به منافع بعضی از کشورها منحصربمانند. بنا براین لازم است تا در این راستا اصلاحات جامعی صورت بگیرد."

شنتوپ از طریق کنفرانس ویدئویی در برنامه‌ای که توسط مجمع قزاقستان برای روز بنیانگذار جمهوری قزاقستان تحت عنوان "نقش نورسلطان نظربایف  به عنوان رئیس جمهور درشکل گیری و توسعه پارلمانتاریزم قزاقستان" برگزار شد، شرکت کرد

شنتوپ با بیان اینکه من مجالس پارلمانی را منحیث بسترهایی می‌دانم که فرصتی مهمی را برای اجرای نهادینه دیپلماسی پارلمانی تضمین می‌کند، گفت: "متاسفانه، امروز بعضی از سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد از انجام وظایف اصلی خویش خیلیهای به دورمانده اند. به نظر من لازم است تا سازمان‌های بین المللی نه تنها به منافع عده یای محدودی از کشورها بلکه به نفع تمام بشریت بیاندیشند، بناء  انجان یک اصلاحات جامع در این راستا به یک نیاز تبدیل شده است. در این خصوص من معتقدم دیپلماسی پارلمانی و نمایندگان مجلس مسئولیت زیادی دارد."

شنتوپ در ادامه سخنان خود گفت:

"با دیدن اینکه محترم رئیس جمهورنورسلطان نظربایف نیز ازهمان منظر به دیپلماسی پارلمانی نگاه می‌کند و دارای افکار مشابهی هستیم، باورما را برای تقویت دیپلماسی پارلمانی تقویت می‌کند. زیرا نمایندگان هر دو شاخه پارلمان قزاقستان هم در جلسات دو جانبه و در جلسات بین المللی و هم در فعالیت‌های‌مان در مجامع پارلمانی اغلب دور هم جمع می‌شویم و در راستای منافع و اهداف مشترک دو کشور دوست و برادر همکاری قوی و مثمری را انجام می دهیم."اخبار مربوطه