بیرق آذربایجان بر روی پل تاریخی خدافرین برافراشته شد

علی‌یف در حساب تویتترخویش نوشت: بیرق آذربایجان بر روی پل تاریخی خدافرین برافراشته شد

1511790
بیرق آذربایجان بر روی پل تاریخی خدافرین برافراشته شد

علی‌یف در حساب تویتترخویش نوشت: بیرق آذربایجان بر روی پل تاریخی خدافرین برافراشته شد

الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان اعلام داشت که بیرق آذربایجان بر پل خدافرین نصب شده است. 

علی‌یف از طریق حساب تویتتری‌ خویش طی پیامی اعلام داشت: بیرق آذربایجان بر روی پل تاریخی خدافرین برافراشته شده است.

اوبا استفاده از جمله "زنده باد ملت آذربایجان!" پیامش را با جمله "قره‌با‌غ متعلق به آذربایجان است!" به پایان رساند.اخبار مربوطه