گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه

واکنش شدید انقره به گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه

1504488
گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه

واکنش شدید انقره به گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه

انقره به گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه شدیدا واکنش نشان داد

وزارت خارجه تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با این گزارش اعلام داشت، گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه، امسال نیز موضع پیشداورانه، به دور از شیوه های سازنده و ستندردهای دوگانه کمیسیون اروپا را منعکس می سازد. کمیسیون اروپا در این گزارش به جای اشاره به مسئولیت و تعهدات خود که بدانها عمل نکرده‌است، با استناد به اسناد بی پایه و اساس از کشورمان انتقاد می‌کند. بویژه انتقادات نامتعادل و ناحق از سیستم حکومت، انتخابات، حقوق بنیادی، بعضی از تصمیمات عدلی و اداری، تدابیر مشروع در رابطه با مبارزه با ترور و سیاستهای خارجی، امنیتی و اقتصادیمان نشان می‌دهد که این گزارش تا چه اندازه از واقعیت بدور است.

در این اطلاعیه گفته شد، در گزارش سال 2020 کمیسیون اروپا در مورد تورکیه بخشهای مربوط به مسائل مدیترانه شرقی، اژه و قبرس به طور کامل به نظریه‌های یونان و بخش روم نشین قبرس متکی است. این وضعیت بی طرفی کمیسیون را زیر سوال می‌برد. این دیدگاه جانبدارانه و غیرحقوقی که به حل مسئله قبرس و تامین ثبات در اژه و مدیترانه شرقی کمک نخواهد کرد را رد می‌کنیم.  اخبار مربوطه