رئیس جمهور اوزبیکستان در سازمان ملل به زبان اوزبیکی صحبت کرد

شوکت میرضیایف در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل از طریق پیام ویدئویی زبان اوزبیکی را به روسی ترجیح داد

1496492
رئیس جمهور اوزبیکستان در سازمان ملل به زبان اوزبیکی صحبت کرد

شوکت میرضیایف در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل از طریق پیام ویدئویی زبان اوزبیکی را به روسی ترجیح داد.

رئیس جمهوراوزبیکستان شوکت میرضیایف، ضمن ایراد سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به زبان اوزبیکی گفت:"امروز تحولات دموکراتیک در کشور ما برگشت ناپذیر شده است."

میرضیایف به صفت رئیس جمهور از زمان استقلال اوزبیکستان برای اولین بار در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به جای زبان روسی از اوزبیکی استفاده کرد و گفت، نوع جدید ویروس کرونا ویروس (کووید-19) آشکار کرد که بشریت در برابر چنین تهدیدات جهانی آسیب پذیراست و گفتگوهای منظم، اعتماد و اهمیت همکاری نزدیک  را به وضوح نشان داد.

میرضیایف خاطرنشان کردکه دراین چارچوب به ادغام فعالیت‌ها، تحکیم مسئولیت‌ها، توسعه مشارکت‌های بین المللی، افزایش موقف و پوتانسیل سازمان صحی جهانی و گسترش اختیارات آن  نیاز است.

میرضیایف تأکید کرد که تحت نظارت سازمان ملل متحد، قانونی در مورد تعهدات داوطلبانه کشورها در دوره اپیدمی تهیه شود و این سند باید منعکس کننده مسئولیت‌های هرکشوردرقبال شهروندان و شرکای بین المللی خود باشد.

میرضیایف، با یادآوری اینکه او عزم اوزبیکستان را برای انجام اصلاحات اساسی در مجمع عمومی سازمان ملل از سه سال قبلابراز داشته است، گفت:"در نتیجه اصلاحات گسترده انجام شده در چارچوب تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اوزبیکستان جدیدی در حال شکل‌گیری است. امروز، تحولات دموکراتیک در کشور ما برگشت ناپذیر شده است."اخبار مربوطه