رقابت عکاسان بخاطر گرفتن عکس حلول قرص کامل ماه بر روی مسجد ایاصوفیه

تعداد زیادی از عکاسان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای برای ثبت تصویر قرارگیری قرص کامل ماه بر روی مسجد کبیر ایاصوفیه با هم به رقابت پرادختند

1466534
رقابت عکاسان بخاطر  گرفتن عکس حلول قرص  کامل ماه بر روی  مسجد ایاصوفیه
thumbs_b2_6c73dec4a99c8c782d2ae04f2cc9c5b8.jpg
thumbs_b2_87de94f5a849c59342be0f84366d292a.jpg
thumbs_b2_817bb5032e2c3d8a24f8dc0a099e4754.jpg
thumbs_b2_c49b934d139a6cfb9285d8527b889435.jpg
thumbs_b2_feff43e00e3f21d371b37ee6e0d8fdea.jpg
thumbs_b2_6c16c38bd647ae417a3a5350b14ba4b2.jpg

تعداد زیادی از عکاسان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای برای ثبت تصویر قرارگیری قرص کامل ماه بر روی مسجد کبیر ایاصوفیه با هم به رقابت پرادختند.

عکاسان حرفه‌ای وغیرحرفه‌ای داخلی و خارجی که بخاطر گرفتن عکس قرارگیری قرص کامل ماه بر روی مسجد کبیر ایاصوفیه با هم رقابت کردند٬ تصاویر زیبایی را به نمایش گذاشتند.

حلول قرص کامل به طور کامل از ساعت 4 و 30 دقیقه صبح دیروز آغاز شد و حدود یک ساعت ادامه داشت.اخبار مربوطه