سازمان ملل هشدار داد: کرونا 250 میلیون تن را به سمت فقر و گرسنگی سوق داده است

شیوع نوع جدید ویروس کرونا کووید-19، 250 میلیون تن را در سطح جهان به سمت گرسنگی سوق داده است

1451270
سازمان ملل هشدار داد: کرونا 250 میلیون تن را به سمت فقر و گرسنگی سوق داده است

سازمان ملل هشدار داد، شیوع کروناویروس 250 میلیون تن در سطح جهان را به مرز گرسنگی سوق داده است. 

اولیور د اسکاتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با فقر شدید و حقوق بشر، هشدار داد، شیوع نوع جدید ویروس کرونا کووید-19، 250 میلیون تن را در سطح جهان به سمت گرسنگی سوق داده و برنامه پایان دادن به فقر تا سال 2030 با مشکل روبرو خواهد شد. 

اسکاتر گزارشی که از سوی فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه سابق در خصوص فقر جهانی تهیه شده بود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد. 

او با اشاره به اینکه رشد و توسعه به تنهایی برای حل موثر فقر کافی نخواهد بود افزود، به عقیده من در مبارزه با فقر باید ثروت از نو توزیع شود. اخبار مربوطه