دو گانگی های بهم پیوسته دارای طولانی ترین عمرچشم از جهان بستند

رونی و دونی گالیون ، دوگانگیهای بهم پیوسته دارای طولانی ترین عمر در جهان ، در سن 68 سالگی درگذشتند

1450670
دو گانگی های بهم پیوسته دارای طولانی ترین عمرچشم از جهان بستند

رونی و دونی گالیون ، دوگانگیهای بهم پیوسته دارای طولانی ترین عمر در جهان ، در سن 68 سالگی درگذشتند.

این برادران دوگانگی بهم پیوسته با نامهای رونی و دونی در سال 1951 در ایالت اوهایو آمریکا متولد شدند.

پدران آنها برای بدست آوردن مصارف معالجه و تداوی فرزندان دوگانگی بهم پیوسته ونیز تکافوی مصارف خانواده گی، این دوگانگی هارا شامل برنامه های مختلف ذیعلاقه نمود.

دوگانگی های بهم پیوسته رونی و دونی گالیون پس از انجام فعالیتهای هنری در صحنه های تیاتر جداگانه در سال۱۹۹۱ باز نشسته شدند.

برادران دوگانگی بهم پیوسته رونی و دونی تا بمیان آمدن پرابلمهای صحی شان در سال ۲۰۱۰ در دایتون با امدادهای جمع شده از جانب مردم امرار حیات میکردند.

برادران دوگانگی بهم پیوسته رونی و دونی در سال ۲۰۱۴ که به سن ۶۳ سالگی رسیده بودند به صفت دوگانگی های بهم پیوسته دارای درازترین عمر شناخته شده بودند و درخانه سالمندان حیات بسر میبردند.اخبار مربوطه