وزیر دفاع ملی تورکیه همراه با لوی درستیز قوای مسلح این کشور وارد لیبیا شدند

وزیر دفاع و لوی درستیز قوای مسلح برای بررسی فعالیتهای تفاهمنامه، به لیبیا سفر نمودند

1448533
وزیر دفاع ملی تورکیه همراه با لوی درستیز قوای مسلح این کشور وارد لیبیا شدند
Hulusi Akar4.jpg
Akar.jpg
Hulusi.jpg

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه و سترجنرال گولر لوی درستیز قوای مسلح تورکیه وارد لیبیا شدند.

آقار و گولر برای بررسی فعالیتهای تفاهمنامه، به لیبیا سفر نمودند.

وزیر دفاع ملی تورکیه و لوی درستیز قوای مسلح تورکیه، پس از مراسم نظامی، به قوماندانی مشاوره کمکهای همکاری امنیتی و آموزش دفاعی که در چهارچوب تفاهمنامه تاسیس شده است، رفتند.اخبار مربوطه