ترامپ بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را ازنظرحقوقی مسئول مطالب منتشرشده درآن میکند، امضا کرد

دونالد ترامپ بخشنامه ای که تنظیماتی جدید در رابطه با سایتهای اجتماعی در آن انجام شده است را طی مراسمی در کاخ سفید امضا کرد

1425732
ترامپ بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را ازنظرحقوقی مسئول مطالب منتشرشده درآن میکند، امضا کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را از نظر حقوقی مسئول مطالب منتشر شده درآن میکند، امضا نمود.

ترامپ که در مراسم سخنرانی نمود، ابراز داشت، قانونی که شرکتهای اینترنتی را مسئول مطالب منتشر شده در آن نمیدانست، تغییر میکند. سایتهای اجتماعی دیگر مسئول سانسورها و مطالب انتشاری از سوی کاربران خود خواهند بود.

اودرپاسخ به سوال یکی از روزنامه نگاران در رابطه با اینکه "آیا شما حساب تویتتری خود را میبندید؟" گفت: "اگردراینکشوررسانه ای عادل وجود داشت، با کمال میل این کاررا انجام میدادم ولی متاسفانه رسانه های ما عادل نمیابشند و من نیز ازطریق این پلاتفرم به انسانهای بسیاری دستیابی دارم."

گفتنی است ترامپ که دررابطه با گزینه "اطلاعات راتصویب کن" درتویتتر، از عبارت "فعالیت سیاسی" استفاده میکند و بر این باور است که سایتهای اجتماعی "عملکردی انحصاری" دارند، افزود: "اگر تویتتر شرکتی محترم نبود وحق حقوقی داشتم، تویتتررا میبستم. در این رابطه با وکلا دیدار میکنیم. روندی حقوقی اجرا خواهیم کرد."اخبار مربوطه