مبارزه با ویروس کرونا یک آزمون جهانی است

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان اعلام کردکه جهت مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا به همکاری بین المللی بیشتری نیاز وجود دارد

1384346
مبارزه با ویروس کرونا یک آزمون جهانی است

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان اعلام کردکه جهت مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا به همکاری بین المللی بیشتری نیاز وجود دارد

ماس بعد از انجام  گفتگوی ویدئوکنفرانس با همتای اوکراینی خود اعلام کرد: که با وی موضوع شیوع ویروس کرونا و وضعیت شرق اوکراین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وزیرامورخارجه المان ضمن اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا یک آزمون جهانی است گفت: علاوه بر اخذتدابیر لازمه درعرصه ملی برای مبارزه با ویروس به همکاری بین المللی بیشتری نیاز وجود دارد.

او تاکید کرد : ویروس کرونا در مرزها نمی ایستد.

هایکو ماس ضمن اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا یک آزمون جهانی است گفت : به اخذ تدابیر ملی در راستای مبارزه با ویروس کرونابه همکاری بین المللی هر چه بیشتری احتیاج داریم.

وزیرآلمانی تاکیدکرد: باید همه با هم  مانع از افزایش هر چه بیشتر بحران انسانی در شرق اوکراین گردیم.

او ضمن یادآوری الحاق غیرقانونی شش سال پیش شبه جزیره کریمه به روسیه گفت: آلمان همواره از تمامیت ارضی اوکراین حمایت خواهد کرد.اخبار مربوطه