پرواز آزمایشی موفق طیاره های بدون سرنشین تورک در اوکراین

"تحولات سوریه به ویژه حملات بر علیه اردوی اسد نشان داد که طیاره های بدون سرنشین تورکیه دارای قدرت تاثیر بسیار زیادی هستند"

1378995
پرواز آزمایشی موفق طیاره های بدون سرنشین تورک در اوکراین

"تحولات سوریه به ویژه حملات بر علیه اردوی اسد نشان داد که طیاره های بدون سرنشین تورکیه دارای قدرت تاثیر بسیار زیادی هستند"

پروازآزمایشی طیاره های بدون سرنشین بیرقدارتی‌بی2، خریداری شده ازسوی کشوراوکراین انجام شد.
وزارت دفاع اوکراین طی بیانیه‌ای اعلام کرد استفاده اردو از طیاره های بدون سرنشین بیرقدار تی‌بی2 ساخت تورکیه آغاز شد.

در این بیانیه با اعلام انجام پرواز آزمایشی این طیاره های بدون سرنشین گفته شد: "طیاره های بدون سرنشینها با سرعت تمام به پرواز در آمده و آموزشهای نظامی آغاز شد". 

در بیانیه مذکور با تاکید بر اینکه بایراقدار تی‌بی2 بر قدرت نظامی نیروی هوایی افزوده است گفت:

"تحولات سوریه به ویژه حملات بر علیه اردوی اسد نشان داد که طیاره های بدون سرنشین تورکیه دارای قدرت تاثیر بسیار زیادی هستند".

6طیاره یی خریداری شده توسط اوکراین مدتی قبل تحویل وآزمایش اولیه پروازباموفقیت انجام شده بود.اخبار مربوطه