لوی درستیز قوای مسلح ترکیه با همتای روسی خود صحبت تلفنی انجام داد

در این صحبت تلفنی اساساً روی مسئله ادلب بحث صورت گرفت

لوی درستیز قوای مسلح ترکیه با همتای روسی خود صحبت تلفنی انجام داد

سترجنرال یاشار گولر لوی درستیز قوای مسلح ترکیه با جنرال والری گراسیموف همتای روسی خود صحبت تلفنی انجام داد.

در اطلاعیه صادره از سوی لوی درستیزوالی قوای مسلح ترکیه آمده است : سترجنرال گولر با همتای روسی خود از طریق تلفن صحبت نمود.

در این اطلاعیه اعلام گردید : در صحبت تلفنی گولر ـ گراسیموف ، موضوعات مهم روز و مسئله ادلب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.اخبار مربوطه