گفتگوی تیلفونی اروغان و ترودو

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفتگوی تیلفونی انجام داد

گفتگوی تیلفونی اروغان و ترودو

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفتگوی تیلفونی انجام داد

براساس گذارش رسیده از آژانس خبری نهاد ریاست جمهوری تورکیه عصر دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفتگوی تیلفونی انجام داد.

دراین گفتگوی تیلفونی درعصر دیروز اردوغان و ترودو موضوعاتی چون روابط دوجانبه و مسائل منطقه یی  رامورد بحث وبررسی قرار داده اند.اخبار مربوطه