ترامپ اظهارداشت که قاسم سلیمانی سابقه ایی وحشتناک داشت

دونالد ترامپ با بیان اینکه جنرال ایرانی قاسم سلیمانی به قتل رسیده سابقه ایی هراسناک داشت گفت: این اهمیتی ندارد که او برای آمریکا تهدیدی نزدیک بوجود می آورد تا خیر ؟

1340383
ترامپ اظهارداشت که قاسم سلیمانی سابقه ایی وحشتناک داشت

دونالد ترامپ با بیان اینکه جنرال ایرانی قاسم سلیمانی به قتل رسیده سابقه ایی هراسناک داشت گفت: این اهمیتی ندارد که او برای آمریکا تهدیدی نزدیک بوجود می آورد تا خیر ؟

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام داشت: جنرال ایرانی قاسم سلیمانی دارای سابقه ایی هراسناک بود، این اهمیتی ندارد که او برای آمریکا تهدیدی نزدیک بوجود می آورد تا خیر ؟

ترامپ ضمن نشان دادن واکنش به دموکراتهایی که حمله هوایی آمریکا به سلیمانی و زمانبدنی آن را زیر سوال قرارداده اند ، از حساب توییترخود چنین نوشت: دموکراتها و رسانه های دروغگو، چیزی را که می بایست 20 سال پیش انجام میشد، صرفا بخاطر اینکه من اینکار را کردم ، سعی میکنند تا سلیمانی را بسان اینکه انسانی مکمل و بی عیب و نقص بود، جلوه دهند. هر اقدامی که در عرصه اقتصادی و نظامی انجام میدهم از سوی دموکراتهای چپ افراطی بی اهمیت جلوه داده میشود. دموکراتهایی که خود هیچ کاری را انجام نمیدهند.

ترامپ ضمن اشاره به اینکه سلیمانی برای آمریکا یک تهدید اضطراری تشکیل میداد به سخنان خود چنین ادامه داد: رسانه های خبری دروغگو و شرکای دموکرات آنها در حال تحقیق این هستند که آیا سلیمانی در حال انجام اقدام تهدید آمیز نزدیکی بر علیه آمریکا بوده است یا خیر؟ پاسخ قطعی و قوی به آن بله است. ولی از آنجایی که سلیمانی سابقه ایی وحشتناک داشت ، این اهمیتی ندارد.

رئیس جمهور آمریکا با عطف به عدم عبور تظاهر کنندگان معترض ایرانی به حکومت این کشور از روی پرچم آمریکا نیز گفت این پیشرفت بزرگی است.اخبار مربوطه