تصویب توافق‌نامه همکاری تورکیه-لیبیا در طرابلس

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا دوتوافق‌نامه بحری وهمکاری امنیتی ونظامی بین اینکشوروتورکیه را تصویب کرد

تصویب توافق‌نامه همکاری تورکیه-لیبیا در طرابلس

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا دوتوافق‌نامه بحری وهمکاری امنیتی ونظامی بین اینکشوروتورکیه را تصویب کرد.

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا که ازمشروعیت بین‌المللی برخورداراست با دوتوافق‌نامه بین این کشور و تورکیه در زمینه بحری و همکاری امنیتی و نظامی موافقت کرد.

براساس متن این مصوبه که به امضای فائزالسراج رسیده است، مقررشد شورای ریاست جمهوری دو توافق مذکوررا درتاریخ 27 نوامبر جاری تصویب واجرایی کند.

گفتنی است شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا وتورکیه 27 نوامبرجاری به منظوردفاع ازحقوق دو کشورطبق قوانین بین المللی دوتوافق‌نامه بحری وهمکاری امنیتی ونظامی امضا کردند.اخبار مربوطه